ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА КРЕДИТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛ

 1. УВОДНИ БЕЛЕЖКИ

След присъединяването на Република България към Европейския съюз се появи необходимостта от хармонизиране на националното законодателство с това на Европейския съюз. Всички действащи до този момент нормативни актове следваше да бъдат приведени в синхрон с Европейските Директиви и Регламенти, а всички законови и подзаконови нормативни актове, които оттук насетне се изготвяха и впоследствие обнародваха, трябваше изначално да бъдат съобразени със същите европейски актове.

Силен акцент в законодателството се постави върху една чувствителна тема за всяко общество, а именно защита  правата и интересите, на неговите граждани-потребители. В тази връзка се въведоха изисквания за предоставяне на преддоговорна информация, с която потребителите да се запознаят още преди да са получили предложение за сключване на договор за кредит, като за непредоставяне на такава информация, респ. предоставяне на невярна, заблуждаваща информация се въведоха и санкции за лицата, които не я представят/предоставят.

В следващите редове ще ви представим и нашето мнение, като работещи в областта на потребителското, ипотечното кредитиране и защитата на правата и интересите на потребителите по такива сделки, защо е необходима преддоговорна информация за един потребител, какво трябва да провери у един хартиен или друг траен носител на преддоговорна информация и какво може да направи даден потребител, ако се съмнява в достоверността на информацията или смята, че е излъган чрез нея при стартиран процес по получаване на кредит от страна на кредитна или финансова институция.

С оглед акуратността на изложеното, потребителите трябва да знаят, че задължението на даден кредитор относно предоставянето на преддоговорна информация, възниква в случай, че предлаганият тип кредит попада в приложното поле на дадения закон предвиждащ предоставянето на такава информация. В случай, че даден тип кредит не попада в приложното поле на такъв нормативен акт, то кредиторът може да предостави такава информация само доброволно.

 1. КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОТРЕБИТЕЛ?

Понятието „потребител“ на финансови услуги е регламентирано в няколко приложими закона:

Закон за защита на потребителите, Закон за потребителския кредит, Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители и др. Същото понятие се покрива почти на сто процента във всички нормативни актове, но като цяло може да се изведе едно общо понятие, в което се откриват белези, характерни само за потребителя, а именно:

 • Да е физическо лице
 • Да придобива стоки или ползва услуги
 • Същите стоки и услуги да не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност
 • Физическо лице, което като страна по договор действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

След като изяснихме понятието “потребител“ стигаме и до извода, че потребител не може да бъде:

 • Търговско дружество
 • Юридическо лице
 • Едноличен търговец
 • Физическо лице, което като страна по договор действа в рамките на своята компетентност

Следователно ако някой от горепосочените субекти(които не са потребители) ползва стоки и/или услуги, то той не може да се  ползва от правата, които действащото законодателство предоставя на потребителите.

III. КОЙ ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВЯ ПРЕДДОГОВОРНАТА ИНФОРМАЦИЯ?

В посочените нормативни актове, лицето предоставящо финансовите услуги е наречено “кредитор”. Същият следва да предостави  своевременно на потребителя, точна и  достатъчна информация, необходима за вземане на информирано решение, като в различните закони, носителят на преддоговорна информация, носи различно наименование, например Стандартен формуляр за предоставяне на информация, Стандартен Европейски Формуляр, Европейски стандартизиран информационен формуляр и др. Тази информация следва да се предоставя напълно безплатно, като формулярът не може да е в свободен текст, какъвто отделният кредитор реши. Същият е по образец, който е в приложение към съответния закон, за който е относим. Toва означава, че ако искате да се запознаете с определен потребителски кредит, формулярът ще е един, а ако искате да се запознаете с условията по един ипотечен кредит, формулярът ще е друг, макар и да има известно припокриване на някои реквизити. Причината е в това, че различните договори се регулират от различни закони, към които е приложим различен стандартен формуляр.

 1. СЪЩНОСТ НА ПРЕДДОГОВОРНАТА ИНФОРМАЦИЯ И НЕЙНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

Смисълът на преддоговорната информация се крие в идеята, че всеки потребител следва да бъде достатъчно информиран преди да се реши да сключи договор за ползване кредит. Чрез европейски формуляр потребителят получава основна информация за кредита, която желае да ползва, като я получава безплатно и то още преди да е кандидатствал за получаване на определената услуга. Ако същият реши да получи потребителски кредит например, то той може да посети всички кредитни и финансови институции, предоставящи потребителски заеми на територията на Република България и да получи безплатно по един стандартен европейски формуляр, от всяка една от тях. Нещо повече, той може да получи от всяка една от горепосочените институции стандартен европейски формуляр за всеки един от кредитните продукти, които те предлагат.

При сравнителен анализ на различните образци на формуляри, предоставящи преддоговорна информация, предвидени в различните приложими закони, може да изведем някои общи реквизити. Във всеки вид възможен кредит, Кредиторът се задължава предварително да запознае потребителя с някои минимални характеристики на бъдещия кредитен продукт, към който е проявен интерес, например:

 1. Размер на главницата
 2. Размер на възнаградителната лихва
 3. Размер на ГПР по кредита
 4. Начин на усвояване на кредита
 5. Начин на неговото погасяване
 6. Обща дължима сума по кредита
 7. Обезпечение по кредита
 8. Дължими допълнителни такси, застраховки, нотариални такси
 9. Други

Всички тези характеристики не са предвидени от Законодателя самоцелно. Само след като потребителя получи информация за посочените основни параметри по един бъдещ паричен заем, същият може да вземе своето информирано решение, дали желания кредит е съобразен с възможностите му, както и да направи сравнение с предлаганите услуги от други кредитори, защото последните също следва да предоставят информация за същите характеристики.

На следващо място формулярът следва да е попълнен от кредитора и да предоставя пълна и точна информация за финансовата услуга, която да служи на потребителя за база за сравнение с други конкурентни финансови услуги. По този начин се гарантират в пълна степен правата и интересите на потребителя.

В някои от приложимите закони/например Законът за потребителския кредит/, Законодателят ясно посочва и задължение от страна на търговеца, относно размера на шрифта, с който следва да бъде изпълнен един Стандартен европейски формуляр, именно шрифт с размер 12, без да е посочен самия вид на шрифта. Основната цел тук е минимизиране на възможността потребителят да не може да възприеме нормално написаната информация в носителя, съдържащ преддоговорната информация, както и пълното ограничаване на недобросъвестни търговци, които изписват информация неясно и с размер на шрифта, която сериозно затруднява обективното й прочитане и възприемане.

 1. ГАРАНЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМУЛЯР

След като изложихме дотук какво е преддоговорна информация, каква е нейната идея, кой може да я получи и кой трябва да я предостави идва ред на въпроса: “Какво да направя, ако кредиторът не при предоставя такава информация?“ Отговорът на този въпрос се крие, във всеки закон, от който права може да черпи дадено физическо лице-потребител. Непредоставянето на преддоговорна информация е скрепено със санкция, от страна на държавата в лицето на Комисия за Защита на потребителите(КЗП). Представителите на КЗП имат право да съставят актове, във връзка с непредоставянето на преддоговорна информация, както и с предоставянето на невярна, непълна и заблуждаваща такава. Ако не се направят възражения срещу акта за установяване на административно нарушение  се издава наказателно постановление, което може да се обжалва по съдебен ред от страна на кредитора. Ако наказателното постановление бъде потвърдено от компетентния съд се инициира принудително изпълнение срещу кредитора, а санкциите са големи. Предвидени са още по-големи санкции при повторно извършени нарушения.

При системно извършени нарушение, може дори да се стигне по преустановяване на дейността на кредитора, но процедурата за това не е предмет на настоящия анализ.

 1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Направеният анализ показа, че правата и интересите на потребители са с висока степен на гаранция, на територията на Република България. Проблемът обаче си остава, и той се състои в това, че малко потребители имат познание от това какви права им предоставя по право законът и в частност договорът, по който са страна. От гледна точка за правото на потребителите да получат преддоговорна информация, същото възниква още преди потребителят да получи качеството “страна” по договор за кредит, тъй като това право е гарантирано от закона с проявата на интерес към определен кредитен продукт.

Съветът на кантора “Манчев и Иванов” към всички, които са решили да ползват финансови услуги е да изискват винаги преддоговорна информация, която да им даде възможност да се запознаят с всички характеристики и специфики на съответния продукт, за да могат да направят сравнение с други такива, които се предлагат на пазара и накрая да изберат най-подходящото за тях. Само така ще бъдат спокойни, че са направили правилния и точен избор. След това нека хубаво да се запознаят със съдържанието на проектодоговора за кредит и общите условия към него (ако има такива), за да знаят, че подписват точно тези договорки, които преди това са били обсъдени и няма разминаване между устно договореното и това, върху което ще положат своите подписи.

На всички потребители- Успех!